خاموت زن

دستگاه خم میلگرد

خاموت زن  دستگاهی است برای ساخت و تولید خاموت مورد نیاز آرماتور بندی برای سازه های بتنی.

انواع دستگاه خاموت زن

خاموت زن دستی

خاموت زن برقی

Posted on