خاموت زن دستی

انواع خاموت زن  ابزاری برای خمکاری میلگردها با استفاده از نیروی دست  است. کیفیت خمکاری مناسب میلگردها بستگی به نیروی وارده به اهرم دارد. لذا در خاموت زن های دستی، توانایی خمش میلگردها به نیروی افراد برای فشار اهرم وابسته است.

حداکثر سایز میلگرد برای خمکاری در خاموت زن های دستی قطر 10 میلیمتر می باشد.

Posted on