خاموت زن گیربکس

خاموت زن گیربکسی

از انواع خاموت زن  که انتقال نیرو در آن به وسیله گیربکس انجام می شود.

Posted on