سند شورایی

اصطلاحی برای قرارداد های انجام شده در روستا ها.

طرفین معامله قرار داد فی مابین  را به تایید اعضای شورا می رسانند. این اسناد از حیث اعتبار، در مقایسه با قرارداد تایید نشده  اعتبار بیشتری دارند.

ستد شورایی یک سند غیر رسمی است.

Posted on