سند وقفی

سند اوقافی

سند املاک وقفی که در مالکیت اداره اوقاف است.املاکی که این برگه را دارند دارای سند اعیان و اجاره نامۀ عرصۀ ملک موقوفه هستند و در واقع خریدار حق مالکیتی روی عرصه ندارد و تنها مالک اعیان خواهد بود

سند ملک اوقافی  به مالک اختیار کامل نمی‌دهد و علاوه بر اقساطی که به صورت سالیانه به ادارۀ اوقاف پرداخت می‌شود و بعد از ۹۹ سال دربارۀ اجارۀ مجدد ملک اوقافی تصمیم‌گیری خواهد شد و برای هر کاری از جمله نقل و انتقال باید مجوز اوقاف گرفته شود.

 

Posted on