ملک اوقافی

ملک وقفی

املاک اوقافی به املاکی گفته می‌شود که زمین آن توسط شخصی وقف شده است و اداره‌ی اوقاف در ازای اقساط ۹۹ ساله آن را به افراد دیگر اجاره داده و درآمد حاصله را صرف امور مربوطه می‌کند.

املاک اوقافی دارای سند وقفی هستند.برای هر کاری از جمله نقل و انتقال باید مجوز اوقاف گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on