مباشر

پیشکار. کارپرداز. دستیار . انجام‌ دهندهٔ امور کاری  شخص دیگر است در زمینه خاص . کارگزار، معاون، ناظر، وکیل ، عامل هم معنی نیدهد .

افرادی که تراکم کاری دارند و یا  دانش کافی برای انجام امور خود زمینه ای خاص را ندارند مباشر استخدام میکنند.

مثلا برای انجام امور ملکی

Posted on