ژئونت

ژئونت‌ از ژئو سنتیک ها جهت جلوگیری از فرسایش شیب‌ها و زهکشی مناسب. ژئونت‌ها کلاسی از ژئوسنتتیک‌ها هستند که از تزریق پیوسته نوارهای پلیمری با زاویه دقیق نسبت به یکدیگر تولید می‌شوند. جنس آن‌ها معمولاً از پلی اتیلن می‌باشد.

Posted on