تثبیت خاک

بهبود خواص فیزیکی و مهندسی آن برای تامین یک رشته اهداف از پیش تعیین شده

تثبیت خاکها به طرق گوناگون نظیر روش های مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک ( رویاندن گیاه)، و روش الکتریکی امکان پذیر است.

برخی از خاکها به علت مشخصات فنی نا مطاوب و یا دارا بودن مقادیر قابل توجهی رس یا لای برای عملیات ساختمان و  راه سازی نا مرغوب محسوب می شود.

Posted on