چگالنده

کندانسور/

نوعی مبدل حرارتی ، دستگاهی برای تبدیل حالت ماده مبرد از گاز به مایع در سیستم های خنک کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاز گرم و پرفشار خروجی از کمپرسور وارد لوله‌های کندانسور می‌شود و گرمای خود را به یک سیال دیگر همانند هوا یا آب منتقل و درنهایت به مایع تبدیل می‌شود. و به سیستم باز میگردد.

 

Posted on