میلگرد آ3

میلگرد a3 / میلگرد AΙΙΙ / میلگرد A3

میلگرد A3 با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، به‌عنوان میلگرد خشک (ترد) شناخته می‌شود. که مناسب عملیات ساختمانی بوده و به‌ صورت آجدار و عمدتاً آج جناقی یا آج هفت و هشت است.

برای آهنگری و تغییر شکل‌های فراوان با زوایای تُند، میلگرد A3 مناسب نیست و به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نیست.

Posted on