دتکتور

detector

در آتش نشانی دتکتور  دستگاهی است که توسط آن حریق یا اثرات جانبی آن مثل دود و حرارت شناسائی میگردد.

دتکتور به دو دسته دتکتور هوشمند و دتکتور متعارف تقسیم میشود.

انواع دتکتور

دتکتور مولتی

دتکتور گازی

دتکتور شعله ای

دتکتور دودی

دتکتور مکشی

دتکتور حرارتی

دتکتور منو اکسید کربن

بیم دتکتور

 

 

Posted on