دتکتور هوشمند

دتکتورآدرس پذیر / دتکتور کاشف / دتکتور آشکارساز / دتکتور ردیاب

از اجزا سیستم‌ اعلام حریق هوشمند می باشد.هر دستگاه دتکتور دارای یک آدرس مشخص و منحصربفرد است و محل نصب دتکتورها را نشان می‌دهد. به این ترتیب در صورت آتش‌سوزی و اعلام خطر توسط هر کدام از دتکتورها، پنل مرکزی اعلام حریق آدرس پذیر محل دقیق دتکتور را مشخص می‌کند.

انواع دتکتور هوشمند

دتکتور دودی آدرس پذیر

دتکتور شعله آدرس پذیر

دتکتور حرارتی آدرس پذیر

دتکتور گازی آدرس پذیر

Posted on