ملک جنوبی ساز

ملک جنوبی ساز شبیه ملک جنوبی است .با این تفاوت که در راستای شمال و جنوب جعرافیایی قرار ندارد. و در جنوب خیابان ساخته نشده و یا در خیابان شمالی جنوبی خیابان قرار گرفته .

 

Posted on