خفته

خفته  از اصطلاحات معماری سنتی ایران گونه ای از آجر چینی تزیینی که آجرها به صورت افقی  یا خوابیده چیده میشود

Posted on