خیابان شرقی غربی

خیاباتی که در راستای شرق و غرب جغرافیایی  می باشد و ساختمان ها در شمال و جنوب ان قرار گرفته اند.

Posted on