چیله

چیلو

چیله پوشش زیر گنبدها همیشه به شکل نصف تخم مرغ و در گنبدها بر دهانه به شکل تابوهای بزرگی است.

منظور از پوشش زیر گنبد ،گنبدهای دورویه است که گنبد زیرین به شکل چیله یا تابو است .

Posted on