تمدید قرار داد اجاره

تمدید قرار داد اجاره ، در صورت توافق مالک و مستاجر که مبنی بر ادامه قرارداد انجام شده و متمم قرارداد میگردد.

مبنای حق کمیسیون تمدید قرارداد مبلغ افزایش یافته و بر اساس تعرفه اتحادیه می باشد.

بعنوان مثال قراردادی که 550 میلیون تومان رهن کامل بوده و در متمم قرارداد با افزایش 175 میلیون تومان توافق شده . روی مبلغ ۱۷۵ میلیون تومان و براساس تعرفه اتحادبه به اضافه مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون مشاوران املاک پرداخت میگردد.

Posted on