اجور معوقه

اجور معوقه مجموعه اجاره بهای پرداخت نشده توسط مستاجر در حین ایام تصرف به میزان معین و معلوم بین موجر و مستاجر می باشد.

Posted on