اجرت المثل

اجرت المثل مبلغی است که در عرف و بازار ، شخص ضامن یا مسئول باید در قبال منافع استفاده شده یا تلف شده ، به مالک پرداخت کند.
اجرت المثل روش پیش بینی شده قانونگذار برای جبران خسارت است در جایی که بر میزان و روش آن توافقی نشده باشد. یا توافق معتبر نباشد.اجرت المثل مبلغی است که خارج از اراده افراد ، و میزان آن را عرف تعیین می کند.
در مواردی که نحوه جبران خسارت توسط افراد مشخص نشده باشد و یا از مال فرد دیگر استفاده غاصبانه و … شده باشد اجرت المثل تعیین می شود

انواع اجرت المثل

  • اجرت المثل انجام عمل
  • اجرت المثل ایام تصرف
  • اجرت المثل عدم تسلیم
  • اجرت المثل ایام زوجیت
Posted on