تبرع

تَبَرُع

ت َ ب َ ر ر ُ ع

بخشیدن مال ، یا منفعت بدون چشمداشت.

Posted on