اجرت المسمی

اجرت المسمی مبلغی است که طرفین از قبل توافق کرده اند و اراده آنها تعیین کننده میزان آن بوده است .

Posted on