اجرت المثل انجام عمل

اجرت المثل انجام عمل

بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه کسی برحسب دستور دیگری عملی برای وی انجام دهد که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد، به عبارت دیگر امرار معاش وی غالباً از طریق انجام آن عمل باشد وی مستحق دریافت اجرت عمل خویش می باشد.

Posted on