اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل اموال مشاعی

بر حسب  ماده ۵۷۶ قانون مدنی  و ماده ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می باشد ، بنابراین چنانچه یکی از شرکا بدون موافقت سایرین ، مال مشاع را تصرف نماید هر یک از شرکای دیگر می‌توانند  خلع ید و الزام شریک مذکور به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را تقاضا نمایند .

Posted on