اجرت المثل عدم تسلیم

اجرت المثل عدم تسلیم

اجرت المثل عدم تسلیم یا تاخیر در تسلیم موضوع تعهد

چنانچه موضوع تعهد تسلیم مال یا فعل یا ترک فعل متعهد باشد مانند تسلیم موضوع قرارداد یا تنظیم سند و به طور کلی هر تعهدی به غیر از پرداخت وجه نقد باشد.و براساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی اجرت المثل ناشی تخلف ازاین تعهدات  ، قابل مطالبه می باشد .

بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح به رسیدگی در این دعوا  دادگاه حوزه اقامتگاه خوانده یا دادگاهی که عقد در آن حوزه واقع شده یا متعهد می بایست در آن حوزه به تعهد خویش عمل می کرد قابل رسیدگی می باشند .

Posted on