اوراق قرضه

Bond

اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند.

بهره مشخص شده را  در زمان‌ مشخص به دارنده آن پرداخت کند.

دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.

 

Posted on