قرار داد معاوضه

قرارداد معاوضه

در قرارداد معاوضه، یک دارایی یا تعهد در مقابل یک دارایی یا تعهد دیگر داده میشود.

Posted on