قرارداداختیار خرید

قرارداد اختیار خرید

call option

به خریدار اختیار (و نه اجبار) داده می‌شود که یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا زمان مشخصی بخرد. فروشنده این قرارداد نیز اجبار دارد تا قبل از اتمام مهلت، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشته باشد، دارایی معین را در قیمت مشخص معامله کند. در قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت، آن را خریداری می‌نماید.

 

Posted on