قدرالسهم زمین

میزان سهم هر یک از مالکین در ملک مشاع .

مثلا در یک ساختمان هر نفر که مالک اعیان است آپارتمان است از عرصه سهم می‌برد.

قدرالسهم به میزان سهم مالک بستگی دارد.

در زمین خالی دانگ یا تعداد سهم تعیین کننده میزان قدرالسهم است. و در اپارتمان متاثر از متراژ اعیانی است.

میزان قدرالسهم در صورت مجلس تفکیکی ثبت میشود.

Posted on