صورتمجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی ، سندی است که از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، صادر می شود و نشان دهنده بخش های تفکیک شده آپارتمان، ملک یا زمین است.

صورتجلسه تفکیکی صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد

صورتمجلس تفکیکی ، پس از تایید عدم مغایرت نقشه، با موارد مندرج در گواهی پایان کار و تایید عدم تجاوز ملک، به شوارع ، معابر و املاک مجاور توسط کارشناس ثبت، همچنین، ترسیم کروکی توسط نماینده این اداره، صادر خواهد شد.

صورتمجلس تفکیکی آپارتمان

صورتمجلس تفکیکی زمین

 

Posted on