تقسیم نامه

تقسیم نامه، یکی از اسناد رسمی است که در آن مالکین مشاعی یک ملک با هم توافق می کنند سهمشان را از ملک مشاعی دریافت کنند.

همچنین تقسیم نامه برای ملکی که چند واحد دارد صرف نظر از تعداد مالکین انجام میگردد.

این تقسیم اموال می تواند به صورت توافقی یا با رای دادگاه باشد.

تقسیم اموال توافقی اعتبار قانونی ندارد؛ اما در صورتی که شما از طریق دادگاه اقدام کنید سهم شما به صورت قانونی ثبت خواهد شد.

تقسیم نامه، به سندی گفته می شود که سهم مالکان از مال مشاع را مشخص نموده و به شراکت آن ها در آن مال پایان می دهد.

به سندی گفته می شود که مال مشاع را بین صاحبان آن تقسیم نموده و هر یک را مجاز می نماید که در سهم خود دخل و تصرف کند.

نکته مهم در  تقسیم نامه، درج اطلاعات کامل درباره شرکا، مال مشاع و چگونگی تقسیم الزامی  می باشد

قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقسیم نامه هایی که به صورت رسمی ثبت نشده اند را فاقد اعتبار می داند و هیچ گونه ارزشی برای آن ها قائل نیست.

با تنظیم و امضا تقسیم‎نامه بین مالکین هر یک از آنان، واحد اختصاصی  و مستقل هر مالک  مشخص می‎شود.

هزینه دریافت تقسیم نامه شامل هزینه دفاتر اسناد رسمی و احیانا پیگیری پرونده در دادگاه می شود.

Posted on