خاموت اسپیرال

نوعی خاموت که بصورت یک تکه و بصورت  مارپیج بدور آرماتور های طولی میچرخد.

Posted on