مال مشاع

مال مشاع مالی است که دو یا چند نفر شریکی مالک آن می باشند.

مثل ملک مشاع

Posted on