تست Pull out

تست پول اوت

آزمایش Pull out بتن تست بیرون کشیدگی و از انواع تست غیر مخرب بتن بوده که برای تخمین مقاومت بتن است.
آزمون Pull out بر مبنای اندازه‌گیری حداکثر نیروی لازم برای بیرون کشیدن یک پیچ فولادی (مهار) متصل به حلقه بزرگتر می‌باشد. پیچ فولادی  در داخل بتن کار گذاشته میشود . با اعمال یک نیروی کششی، پیچ تحت کشش قرار می‌گیرد. در نهایت گسیختگی با جدا‌شدن یک قطعه مخروط ناقص از سطح بتن اتفاق می‌افتد. در آزمایش Pull out زاویه گسیختگی حدود 31 درجه است.

انواع روش های تست Pull out

تست لوک

تست کاپو

 

انواع مهار تست Pull out
مهار که با چرخاندن مهره بوسیله آچار به سمت بیرون رانده شده که موجب انبساط حلقه و در نتیجه اصطکاک بین مهار و بتن می‌شود.
مهار  که انبساط مهار بوسیله چکش زدن صورت می‌گیرد. از آنجایی که مهار به شکل مخروطی و درپوش آن استوانه ایی می‌باشد، با ضربه زدن توسط چکش مهار انبساط پیدا می‌کند.
مهار چسبی که به وسیله یک چسب دو جزیی رزین و سخت کننده تشکیل شده‌است.

Posted on