مقاطعه دهنده

کارفرمای مقاطعه کاری.کسیکه کاری را برای انجام به مقاطعه کار میدهد.

Posted on