سفیه

شخص غیر رشید
یکی از انواع محجور در است که در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

سفیه در حقوق و قانون مدنی،  از عقل معاش ، برخوردار نبوده و توانایی تصمیم گیری صحیح در خصوص امور مالی خود را ندارد و صرفا، در انجام اعمال مالی، نیازمند اجازه ولی خود بوده و سایر معاملات و اعمال حقوقی وی، نافذ و صحیح می باشند.
اقدامات مالی وی میتواند موجب ایجاد ضرر به خود یا دیگران شود. بنابراین توانایی مداخله در حقوق مالی خود را ندارد.

سفیه یا شخص غیر رشید از حقوق مالی برخوردار است اما حق تصرف در امور مالی خود را ندارد.

تفاوت سفیه با صغیر و مجنون

شخص صغیر ، به سن بلوغ و یا قوه تمییز ، نرسیده است ، سفیه علی رغم رسیدن به سن بلوغ و قوه تمییز ، به سن رشد نرسیده و مجنون ، به کلی، فاقد قوه تعقل می باشد. هرسه توانایی لازم برای انجام امور مالی و غیر مالی خود را ندارد و در این امور، نیاز به اذن ولی و قیم خود، خواهد داشت،

 

 

 

Posted on