ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.

Posted on