سن بلوغ

بر اساس  ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران 9 سال و سن بلوغ پسران 15 سال  تمام قمری می باشد .

فردی که به سن بلوغ می رسد برای انجام امور غیرمالی خود دارای اهلیت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد اما برای دخالت در امور مالی خود باید رشد او در دادگاه احراز  و حکم رشد صادر شود.

Posted on