قیم

قیم در زبان فارسی به معنی متولی می‌باشد

در علم حقوق شخصی است که برای سرپرستی و متولی بودن شخص محجور از طرف مفامات قضایی تعیین میشود تا در اداره امور اداری و زندگی فرد محجور به او کمک نماید.

با توجه به چیزی که در قانون مدنی آمده برای افرادی مانند صغاری که ولی خاص ندارند و مجانین و اشخاص غیر رشید توسط قانون گذار و شرع قیم در نظر گرفته می‌شود.
در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی اشخاصی که به قیم نیاز دارندمشخص گردیده است.

Posted on