بادبند افقی

برای پوشش سقف با دهانه های بزرگ مانند سوله ها  که برای پوشش از خرپا استفاده شده است ، از بادبند افقی که موجب مقاومت سازه در برابر نیروها به خصوص نیروی باد ، استفاده می شود .

معادل انگلیسی : Horizontal bracing

 

 

Posted on