اسکرابر

دستگاه زمین شور.دستگاهی جهت نظافت و شستشوی مکانیزه کف زمین میباشد. این دستگاه سطوح کف زمین را شسته و فورا خشک می کند.

Posted on