روله

رولِوِه

اصطلاحی در نقشه کشی. برداشت ، تهیه نقشه های وضع موجود. ترسیم نقشه معماری بنایی که قبلا ساخته شده.

Posted on