فرو نشست

حرکت قائم رو به پایین سطح زمین.

Posted on