راک فیل

سنگ ریزی ترانشه ها ، پشت دیوار ها و یا زیرسازی مسیر ها را راک فیل می گویند .

معادل انگلیسی : Rockfill

 

 

 

Posted on