چینه

چینه ای

اصطلاحی در معماری سنتی ایران ، دیواری است با خاک رس و بافشار پا روی هم چیده می شود .

Posted on