حجره

حُجره

اصطلاحی در معماری سنتی ایران  به محل کار سوداگران و تاجران گفته می شد و این حجره ها بیشتر در سراها و بازار ها قرار داشت .

Posted on