حصیری

اصطلاحی در معماری سنتی ایران ، حصیری : عبارت است از یک سطح آجر کاری که جابه جا در آن قطعات کاشی به کاررفته است .

نوعی از آجر چینی شبیه حصیر که تکه هایی از کاشی در آن محصور بود .

Posted on