خاکجای

مزار

اصطلاحی در معماری سنتی ایران ، محل دفن امامان ، امامزاده ها ، شخصیتها ، فرمانروایان ، پیران ، عارفان و … همچنین با نامهای دیگری مانند بقیه ، مقبره ، آستان و غیره به کار رفته است .

Posted on