موقعیت جوشکاری

پوزیشن  جوشکاری

موقعیت جوشکاری وضعیت جوشکار نصب به قطعه در حال جوش است که به موجب آن جوشکار، فلزات را به هم جوش می‌دهد و از این نظر که این موقعیت‌ها بر جریان مواد پرکننده مذاب تأثیر می‌گذارند، خیلی مهم هستند.

انواع حالت های جوشکاری ( All Position)

جوش تخت ( Flat)

جوش افقی (Horizontal).

جوش قائم

جوش بالای سر

 

Posted on