مالکیت تدریجی

در این نوع معامله پیش‌خریدار نسبت به ثمنی که بابت پیش‌خرید ساختمان پرداخت کرده است مالک می‌شود.

مالکیت تدریجی برای اولین‌بار در ایران در آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مورد اشاره قرار گرفته است.

Posted on